Mediatak zaprzecza, że jej wspólnicy rozważali zaprzestanie działalności

W związku z wpisami na bogu Media Café na temat Mediatak, zamieszczam sprostowanie, które otrzymałem dziś:

„W dniu 28 czerwca 2007 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Mediatak, zwane dalej „Zgromadzeniem”, w którym udział wzięli wszyscy wspólnicy Mediatak tj: Media Regionalne, Polskapresse, oraz Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, zwani dalej Wspólnikami. Porządek obrad Zgromadzenia zaproponowany przez zarząd Mediatak, przyjęty jednogłośnie przez Wspólników obejmował następujący zakres spraw: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu Mediatak z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku; udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Tak określony przedmiot Zgromadzenia odpowiada, w zakresie omawianych spraw porządkowi obrad Zwykłego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w art. 231 k.s.h. Podczas Zgromadzenia Wspólnicy nie prowadzili żadnej dyskusji, a tym bardziej nie były podejmowane żadne uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad. Tym samym, kwestia rzekomego zakończenia przez Mediatak działalności na rynku mediów, nie była objęta ani planowanym porządkiem obrad Zgromadzenia, ani nie była przedmiotem dyskusji poza porządkiem obrad Zgromadzenia. Wspólnicy zgodnie potwierdzają, że nie rozważali, ani nie rozważają zaprzestania przez Mediatak działalności na rynku mediów. Wspólnicy potwierdzają, że Mediatak prowadzi normalną działalność. Wspólnicy zgodnie potwierdzają, że nie jest prawdą, iż Mediatak jest w stanie likwidacji lub jest zagrożona likwidacją. Wspólnicy zgodnie potwierdzają, że nie są prowadzone jakiekolwiek rozmowy, w tym nieformalne, których przedmiotem byłyby plany zaprzestania przez Mediatak działalności na rynku mediów".

> Tag: , , , , ,

Komentarze